Hvordan blir strømprisen fremover?

Mai måned var preget av varmere og tørrere værforhold enn normalt. Temperaturen i Norge lå 0,3 grader over gjennomsnittet, mens nedbøren utgjorde bare 86% av det normale.

Oddvar Steinhaug, kraftforvalter i Kraftriket, forklarer at på grunn av den tørre og varme værutviklingen, har vi opplevd en stor reduksjon i vannressursene våre. Dette betyr at vi har gått fra å ha mer energi enn vi trenger, til å ha en mangel på hele 2,2 TWh ved slutten av mai. Situasjonen har dessverre blitt verre i juni, og nå står vi overfor et underskudd på hele 6 TWh (en terrawattime er en milliard kilowattimer, og er omtrent så mye strøm som det blir brukt i Drammen i løpet av ett år.)

På kontinentet har gassprisene gått ned gjennom mai, da lagrene blir fylt opp. Prisene har imidlertid steget igjen i juni på grunn av redusert leveranse fra Norge og utsikter til økt gassetterspørsel i Østen.

 

Økt produksjon av vind- og solkraft

Steinhaug forteller videre at spotprisen falt i mai sammenlignet med april, men det tørre været og økningen i gassprisen har ført til en viss økning i spotprisen i juni. -Spotprisen har vært svært variabel denne våren på grunn av økt produksjon av vind- og solkraft. Ved perioder med høy vind- og solkraftproduksjon både på kontinentet og i Norden, kombinert med lavt forbruk, har vi sett enkelte timer med negativ pris. Det er sannsynlig at det vil fortsette å være timer med lav pris, spesielt i helgene, i tiden fremover, spår kraftforvalteren.

anonym

Oddvar Steinhaug, kraftforvalter i Kraftriket.

 

Store forskjeller mellom prisområdene

Det er fortsatt betydelige forskjeller mellom de ulike prisområdene i Norge. NO 1, 2 og 5 (Sør-Norge) har høyere priser på grunn av handelen med kontinentet, mens NO 3 og 4 (Midt- og Nord-Norge) har lavere priser på grunn av god magasinfylling og begrensninger i utvekslingskapasiteten til områder med høyere priser.

 

Værforholdene påvirker

Utviklingen gjennom sommeren avhenger i stor grad av værforholdene, både i Norge og på kontinentet. Hvis det blir tørke og ekstrem varme på kontinentet, vil prisene der stige, noe som også vil påvirke prisene i Sør-Norge. Hvis Norge opplever lite nedbør, vil det også bidra til økte priser. Prognosene indikerer at vi i Sør-Norge kan forvente priser rundt 110 øre for NO2 og omtrent 85 øre for NO1 og 5 i juli og august. For NO3 og 4 er forventningene lavere, med priser på rundt 50 øre for NO3 og 40 øre for NO4 (alle priser uten tillegg og merverdiavgift).

Oddvar Steinhaug sier at det er utfordrende å forutse hva som vil skje utover høsten, da det avhenger av været vi opplever i sommer og høst, samt situasjonen på kontinentet med den pågående krigen som bakteppe. -Det vi kan si er at vi etter all sannsynlighet vil få en økning i strømprisene utover høsten og vinteren, avslutter Steinhaug.

 

Oversikt over prisområder i Norge:

 

prisområder


Yves årsrapport: – Utbytte tross utfordrende marked

Kraftrikets morselskap Yve leverte nylig sin årsrapport for 2022. Krigen i Europa har preget året og gitt bevegelser i energimarkedene som man aldri tidligere har sett, sier administrerende direktør Anders Kvamme om 2022-tallene.

Yve er morselskap til Kraftriket og Polar Kraft. I 2022 lyktes selskapet å også få med Smart Energi, samt strømsalgsvirksomhetene i Andøy Energi, Trollfjord Kraft og Meløy Energi. Ved inngangen til 2023 hadde Yve over 200 000 kunder over hele landet.

 

Store bevegelser i markedet og høye priser

Russlands invasjon av Ukraina, med påfølgende reduksjon av gassforsyningen til Europa, har gitt voldsomme endringer i Europas energimarked. Man har sett prisnivåer og volatilitet som ingen hadde forutsett, og som markedsaktørene ikke har tatt høyde for i sin risikostyring. Situasjonen har også gitt svært høye strømpriser i Norge.

Yve leverte nylig sin årsrapport for 2022. Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for året utgjorde 49 millioner kroner. Resultatet er preget av de krevende markedsforholdene, samt at strømkundene har redusert forbruket betydelig i 2022.

Den organiske kundeutviklingen gjennom året har vært positiv, og Yves datterselskaper Kraftriket og Polar Kraft er blitt rangert blant de beste i bransjen på kundeservice.

 

Utbytte tross et utfordrende marked

Høye kraftpriser har medført stor økning i arbeidskapitalbehovet for strømsalgsvirksomheter. Denne økningen påvirker igjen aksjeverdiene i Polar Kraft og Kraftriket.

– Vi har valgt å gjøre en ekstraordinær nedskrivning av disse aksjeverdiene i balanseregnskapet til morselskapet Yve. Dette medfører at konsernregnskapet viser negative tall for resultatet før og etter skatt, til tross for positivt resultat fra driften vår på nærmere 50 millioner kroner, forteller Kvamme.

Yve er til tross for et svært utfordrende marked i 2022 i stand til å betale et utbytte til eierne på 23 millioner kroner.

Les også: Yves årsrapport for 2022

 

Yve har ambisjoner om videre vekst – og jobber for å kunne tilby kundene produkter og tjenester som gjør det enklere å ta miljøvennlige energivalg.

 

Kraftriket nøkkeltall 2022:

 • Ansatte: 37
 • Antall kunder: 87.974 (målepunkt)
 • Strøm levert til kunder: 1,44 TWh
 • Solgte varmepumper: 695 stk

Svingende strømpriser – hva er årsaken? 

Lurer du på hvorfor strøm noen dager er gratis, mens vi andre dager opplever svært dyr kraft?  Tilbud og etterspørsel er viktige stikkord som forklarer hvorfor strømprisene svinger gjennom året. Les mer om hvordan strømprisen settes – og hva som påvirker prisene her i Norge.

Strømprisene varierer ut ifra hvor mye kraft vi har tilgang på og hvor mye kraft det er behov for. De høyeste prisene får vi når det er lite vann til kraftproduksjon – og lave temperaturer.

I Norge er vi tilknyttet både det nordiske og det europeiske strømnettet. Den norske strømprisen påvirkes av den kraftsituasjonen som Europa til enhver tid befinner seg i. Siden strøm er ferskvare, må produksjonen av strøm være lik forbruket av strøm.

Visste du at strømnettet kan kollapse dersom det produseres for mye eller for lite strøm?

 

Prognoser om morgendagen påvirker strømprisene

Prisene for strøm settes dagen i forveien – før strømmen både skal produseres og brukes. Det er antagelser/prognoser om morgendagens strømproduksjon- og forbruk som ligger til grunn for prisene som blir satt.

Nord Pool er en nordisk kraftbørs for omsetning av elektrisk energi. Produsentene melder inn til Nord Pool hvor mye produksjon de forventer og har kapasitet til det neste døgnet, og til hvilke priser man er villige til å produsere dette for.

Kraftleverandørene melder inn hvilket forbruk som er forventet påfølgende dag, i hvilke prisområder og per time. Dersom strømprisene kan påvirke forbruket, må dette også meldes inn. Eksempelvis kan det dreie seg om at større industribedrifter ønsker å stoppe produksjonen dersom prisene stiger.

 

Auksjon på strøm

Kraftprodusentene melder inn på Nord Pool hvilket strømvolum man ønsker å produsere påfølgende dag – og til hvilken pris. Nord Pool finner dermed de rimeligste tilbudene på strøm for å dekke inn etterspørselen, time for time, i alle norske prisområder – NO 1 (Sørøst-Norge), NO2 (Sørvest-Norge), NO3 (Midt-Norge), NO4 (Nord-Norge) og NO5 (Vest-Norge).

Videre pågår det på Nord Pool auksjon på strøm. Man starter med de laveste budene, som ofte er vindkraft eller elvekraft i Norge. Disse produserer når forholdene ligger til rette.

Enkelte kraftverk kan skrus av og på – basert på prisen man får betalt. Men andre, gjerne eldre kraftverk, har problemer med å skru av produksjonen selv når prisene passerer under null. Dette er ofte årsaken til at vi får negative priser på strøm i korte perioder – når vind- og solkraftproduksjonen er høy.

Ved stor kraftetterspørsel må kraftverket dekke inn de siste kWh det er behov for. Da kan kraftverket også påvirke prisen – og strømmen blir dyrere. I Norge kan kraftverk med vannmagasiner regulere kraftproduksjonen opp og ned, mens i Europa er man avhengig av fossile brensler for å ha kontroll på energimarkedet og for å skape balanse i markedet.

 

Prisene påvirkes av flere faktorer

Strømprisen påvirkes av mange ulike forhold. Russlands angrep på Ukraina har påvirket energiforsyningen i Europa og de norske strømprisene gjennom 2022. I tillegg har lokale forhold gjennom året også bidratt til prisforskjeller mellom nord og sør, og at prisene varierer i Norge i forhold til Europa.

EUs reguleringer i forhold til å nå klimamålene som er satt, påvirker også strømprisene i Norge. Det samme gjør Kinas satsing på fornybar energi, siden denne satsingen bidrar til å påvirke prisene på kull og gass i Europa.

Prisene varierer ut ifra hvor mye kraft vi har tilgang på og hvor mye kraft vi har behov for. Hvor mye vann vi har i magasinene er viktig, det samme er vindkraftproduksjonen som kan variere mye over kort tid.

Dersom vi får mye vind, samtidig som det er mye nedbør og lite strømforbruk, kan vi få negative priser i korte perioder. Dersom det er lav magasinfylling og lave temperaturer i kombinasjon med lite vind, vil vi få høye priser om vinteren.

Vi er da avhengig av å dekke inn noe av forbruket med kraftimport fra Europa.

 

Om strømprisene:

 • Temperatur påvirker strømprisen. Jo kaldere det er, jo mer strøm trenger vi, blant annet til oppvarming.
 • I Norge er vi tilknyttet både det nordiske og det europeiske strømnettet.
 • Kraftbørsen Nord Pool sørger for å balansere markedet i forhold til tilbud og etterspørsel.
 • Krafthandlere melder inn hvilket forbruk som er forventet – påfølgende dag.
 • Produsentene melder inn sin produksjonsforventning og priser.
 • Strømprisen settes time for time, basert på tilbud og etterspørsel. Det er antagelser om morgendagens strømproduksjon – og forbruk som ligger til grunn for prisene som blir satt.
 • Energiforsyningen i Norge og Europa påvirkes av mange faktorer, blant annet kull og gass, EUs reguleringer i forhold til klimamål samt andre lands satsing på fornybar energi.