Innføring av Elhub

Elhub er kraftmarkedets nye datahub. Den skal i drift 18. februar 2019. Elhub skal sørge for effektiv utveksling av måleverdier og kundeinformasjon, og gjøre hverdagen din som strømkunde enklere. Her finner du en oversikt over hva innføring av Elhub vil bety for deg som strømkunde, både under og etter lansering.

 

Frysperiode ved lansering av Elhub: 01.02.2019 – 18.02.19:

 • Bytte strømleverandør: Du kan bestille strøm akkurat som før i frysperioden, men oppstart av strømleveransen vil skje etter lansering av Elhub.
 • Flytting: Flytting meldes som vanlig i frysperioden, men vil også blir behandlet først etter at Elhub er lansert.

 

Etter lansering av Elhub 18.02.2019:

 • Flytting: etter innføring av Elhub er det kun strømleverandøren din du skal kontakte ved flytting – ikke netteier.
 • Din kontaktinformasjon: det er strømleverandøren som skal holde kontaktinformasjonen din oppdatert, og sørge for at oppdateringer meldes videre inn i Elhub. Korrekt informasjon går så videre via Elhub til bl.a. nettselskapene. På den måten får du som strømkunde kun èn aktør å forholde deg til.
 • Spørsmål om faktura og forbruk: strømleverandøren blir ditt kontaktpunkt når det gjelder spørsmål om strøm- og nettleieavtale, faktura og forbruk. Netteier kontaktes kun ved spørsmål direkte tilknyttet ditt strømanlegg (nytilknytning/endring av strømanlegg, ved strømbrudd etc.)

 

Hva er Elhub?

Elhub er en nøytral datahub som vil håndtere all måledata og markedsprosesser i det norske kraftmarkedet. Det vil være standardiserte grensesnitt for meldingsutveksling som vil føre til at alle markedsaktører kun trenger å forholde seg til én part. Elhub vil ta imot og prosessere innkommende meldinger, og deretter generere meldinger i retur til innsender og relevante parter. I henhold til en rekke valideringsregler vil derfor markedsaktørene innen kort tid motta informasjon om for eksempel gjennomførte leverandørbytter, endring av grunndata og måleverdier for produksjon og forbruk i Norge.

 

Hvorfor Elhub?

 • Effektiv distribusjon av måleverdier, med høyere kvalitet. Innføringen av Elhub vil bidra til effektiv distribusjon av måleverdier med høy kvalitet og utnyttelse av det teknologiske potensialet som ligger i AMS (Avanserte Måle- og Styringssystemer), både for nettselskap, leverandører og sluttkunder.
 • Effektiv avregning. Elhub beregner underlag for avregning, på ett sted og på samme måte, uavhengig av nettselskap.
 • Effektiv håndtering av markedsprosesser. Det vil være både tids- og kostnadsbesparelser ved at en rekke oppgaver blir sentralisert i huben, som aktørene tidligere har hatt ansvar for. Forretningsprosesser, som for eksempel leverandørbytter, vil bli enklere. Elhub blir blant annet ansvarlig for purringer og oppfølging av prosesser som tidligere har vært utført av hver kraftleverandør. Markedsprosesser vil bli gjennomført raskere og med høyere kvalitet da de i større grad er automatiserte.
 • Lavere terskel for nye aktører. Med Elhub har hver aktør ett grensesnitt å forholde seg til. Tredjeparts-aktører har ett sted å hente data.
 • Økt nøytralitet. Alle aktører blir likebehandlet og har tilgang til data på samme vilkår.
 • Enklere videreutvikling av kraftmarkedet. Endringer gjennomføres ett sted. Elhub er tilrettelagt for en leverandørsentrisk markedsmodell og nordisk harmonisering av sluttbrukermarkedet.
 • Økt personvern og sikkerhet. Elhub har høy innebygget sikkerhet. Alle meldinger er krypterte og tilgang til data er begrenset.

 

Elhub web plugin

For deg som strømkunde vil det bli tilrettelagt en løsning der du selv skal kunne logge inn på Elhub og se dine målerverdier og annen informasjon. Logg inn ved å klikke her

 

For å se dette innholdet er du nødt til å godta informasjonskapsler for følgende kategorier:
preferences, statistics, marketing.

 

Informasjonen er hentet fra https://elhub.no/om-elhub/hva-og-hvorfor/

 

 


Kraftriket blir større

Vi er glade og stolte over at Midtkraft Strøm ble en del av Kraftriket fra 01.01.2019. Kraftriket vil lokalt i dette området få navnet Kraftriket Modum og Sigdal.

Bortsett fra ny logo og profil vil ikke kundene til Midtkraft Strøm merke noe særlig endringer. Konseptet til Kraftriket er å være den lokale strømleverandøren, og vi er så heldige å få med tre dyktige kolleger fra Midtkraft Strøm inn i Kraftriket. Disse har kontoradresse på Øvre Nedmarken i Vikersund som før.

Vårt hovedfokus er å ta vare på de lokale kundene, være tilstede og gi tilbake til lokalsamfunnet i form av sponsing og støtte. Vi skal også sørge for at lokale arbeidsplasser opprettholdes. 

Da ValdresEnergi og Ringerikskraft startet denne reisen sammen for snart to år siden, var målet å fortsatt være den ledende lokale strømleverandøren, men samtidig ekspandere nasjonalt for å ta opp kampen i et hardt konkurranseutsatt marked. Konseptet er utviklet for å knytte til seg samarbeidspartnere i form av andre strømselskaper og på denne måten vokse mot ambisjonen på minst 100.000 strømkunder over hele landet.

Med endrede rammebetingelser, tøffere konkurranse og ny lovgivning, er det ikke lenger nok å selge kun strøm. Vi må evne å utnytte mulighetene som ligger i den teknologiske utviklingen. Sammen med våre nye kolleger, søsterselskap og morselskap jobber vi med utvikling av nye produkter og tjenester som skal være med å gjøre oss til en betydelig aktør i det norske markedet.

Vi skal ta vare på alt det positive som ligger i det å være en lokal strømleverandør, med nærhet til kundene og lokalmiljøet. Vi skal passe godt på integriteten vår og vi skal fortsette å lytte til kundene våre. Vi skal utvikle relevante og attraktive produkter, og vi skal bli best på kundebehandling.

 

Foto: Fotograf Christine Stokkebryn av alle ansatte i Kraftriket på toppen av Vikersundbakken.


Pristrend forventes å fortsette i 2019

2018 var værmessig et begivenhetsrikt år. Allerede i februar bidro stratosfæriske værsystemer til et stabilt langvarig høytrykk over Norden med påfølgende kjølige temperaturer og tørt, vindfattig vær. Høytrykket vedvarte gjennom hele våren og sommeren med lite nedbør, mens temperaturen gjennom våren gikk til å bli mye høyere enn normalt. Sommeren 2018 ble «en av de fineste somrene i manns minne», og juli tangerte historiske rekorder for tørt vær samtidig som temperaturen var flere grader over normalt for måneden. August, september og oktober var de eneste månedene med nedbør over normalen hvor september var en av de våteste noensinne i Norge, og den våteste på 35 år i Norden! Men mot slutten av året gikk været igjen tørrere enn normalt. Totalt for 2018 fikk Norden 87% av normalnedbør, gjennomsnittstemperaturen var 1 grad over normal mens vindkraftproduksjonen var på 87% av det normale.

Værutviklingen bidro til å svekke den hydrologiske balansen i Norden som omfatter magasinfylling, snø i fjellene og grunnvannsnivåer. Som en følge av dette ble nordiske vannkraftprodusenter mer forsiktige med nedtapping av magasiner, og derfor økte prisen på magasinvannsproduksjon.

Øvrige internasjonale energimarkeder bidro i tillegg til været også til å løfte de nordiske prisene på strøm.  I løpet av 2018 steg prisen på kull med ca. 32%, gassprisen med ca. 29% og på CO2-kvoteprisen med ca. 300%!! Kullkraft og gasskraft har altså blitt dyrere både på grunn av råvaren brukt i produksjonen, samt fordi CO2 kvotene produsentene må kjøpe i «miljøskatt» også har blitt svært mye dyrere i løpet av året. Dette har bidratt til å løfte europeiske kraftpriser. Når hydrologisk balanse i Norden er svekket, blir også vi ekstra påvirket av prisene i Europa.

Norske og svenske strømkunder må kjøpe inn elsertifikater som skal bidra til økt utbygging av fornybar energi tilsvarende en viss andel av forbruket sitt. Denne andelen settes av myndighetene og regningen for elsertifikater kommer på strømregningen. Værutviklingen har bidratt til en stor prisøkning på elsertifikater gjennom året, men elsertifikater utgjør fortsatt en forholdsvis liten andel av den totale strømregningen.

Gjennomsnittsprisen for strøm i Norden i 2018 endte opp med å bli nær 50% høyere enn prisen 2017, og ble den høyeste årsprisen vi har observert siden 2011. Vinteren og våren 2019 ligger an til å få priser som er høyere enn det vi har observert de siste årene. Ofte ser vi at været på denne årstiden etablerer seg i form av mer langvarige trender som gjerne enten er våte og milde, eller kalde og tørre (slik som 2018). Vi har per nå ingen klare holdepunkter for å spå en tydelig værtrend for kommende vinter, men en eventuell langvarig værtrend vil ha stor betydning for strømprisen.

Markedskommentaren er utarbeidet av vår kraftforvalter Markedskraft.