Midlertidige tiltak for å skjerme strømkundene

Korona-tiltak gjør at mange strømkunder kan få betalingsproblemer. Energi Norge og Distriktsenergi ber finansministeren om å fjerne elavgiften samt innføre statlig garanti for utestående betaling.

Strømleverandører og nettselskaper opplever nå at kunder ber om betalingsutsettelse og lettelser i kostnader. Næringen ønsker å unngå at disse akutte og midlertidige problemene eskalerer.

– Selskapene har ordninger for både betalingsutsettelse og oppdeling av faktura, men vi ser at denne utfordringen også vil kreve at myndighetene kommer på banen med egne midlertidige tiltak, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge.

et brev til finansminister Jan Tore Sanner foreslår Energi Norge og Distriktsenergi at elavgiften fjernes i den kritiske fasen, i første omgang i tre måneder. Med riktig innretning vil det kunne være et godt tiltak for å redusere den økonomiske belastningen for både husholdninger og de fleste næringskunder.

Redusere byrden

– Det handler om å redusere byrden for dem som er rammet av smittetiltakene, for eksempel innen reiseliv. De lave kraftprisene hjelper, betalingsutsettelse likeså, men for den alminnelige næringskunde utgjør elavgiften en stor andel av regningen som fortsatt ligger der. Vi foreslår derfor å kutte avgiften for en periode, slik at det blir lettere for strømkundene å komme seg over kneika, sier Kroepelien.

Elavgiften er i år litt over 16 øre per kilowattime, eller 20 øre inkludert merverdiavgift. I tilfeller av manglede betaling, må selskapene forskuttere elavgiften for kundene. Et midlertidig fritak vil både lette kostnaden for kundene og redusere risikoen for at fornybarnæringen i neste omgang får betydelige likviditetsutfordringer og at selve strømmarkedet trues.

Statlig garanti

Energi Norge og Distriktsenergi ber også Finansdepartementet vurdere en tidsbegrenset ordning med en statlig garanti for utestående betalinger for strøm og nettleie. Dette vil være et treffsikkert tiltak for å sikre strømforsyning til kunder som er blitt permittert, har fått yrkesforbud eller av andre grunner får betalingsproblemer som følge av koronaepidemien.

I brevet bes myndighetene også om klargjøre hvilke bedrifter som får tilgang til midler fra regjeringens krisepakke, og hvilke kriterier som skal ligge til grunn for slike tildelinger. Dette er viktig for at midlene raskt skal kunne hjelpe utsatt næringsliv i denne svært spesielle og krevende situasjonen.

Saken er hentet fra EnergiNorge