Grunninstallasjon

Produktet skal leveres ferdig installert med:

  • Oppmøte og inntil 3 timer arbeid
  • Reiseavstand 50 km tur/retur fra installatør
  • 1 stk. 16A eller 32 A automatsikring avhengig av effekt.
  • Jordfeilbryter plassert i ladeboks
  • Inntil 10m 6mm2 kabel
  • Boring gjennom 2 trevegger
  • Montering, tilkobling og innjustering

Vi tar forbehold om plass til ny kurs i sikringsskap. Det kan tilkomme kostnader for økt monteringsmateriell og/eller timeforbruk dersom installasjonen blir mer omfattende enn det ovenfornevnte.
Kjøper forplikter seg til å sende tilstrekkelig informasjon i forkant av installasjonen slik at Selger kan utføre installasjonen til avtalt tid og pris. Kjøper forplikter seg videre til å gi tilgang til bolig til avtalt tid.

NB! Nye forskrifter fra 01.01.2019 krever overspenningsvern i elektriske anlegg med elbillader.

 

Betaling av kjøpesum

Betaling skjer i sin helhet på en av tre følgende måter:

  • Faktura 14 dager etter installasjon – faktura sendes av installatør
  • Finansiering fra Kraftriket AS – nedbetaling over strømfaktura 36/60 mnd.
  • Forskuddsbetaling – avklares etter dialog med Kraftriket

Kontant betaling

Installatør sender faktura på lader og installasjon direkte til kunde. Installatør forbeholder seg retten til å foreta en kredittvurdering.

Finansiering av kjøpesum

Finansiering av kjøpesummen krever strømleveranse fra Kraftriket. Dersom det benyttes annen leverandør på kontraktstidspunktet, gir denne kontrakt Selger fullmakt til å si opp leveransen. Målernummer og postnummer må registreres på kontraktstidspunktet.

Kraftriket AS forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering, og personnummer må derfor oppgis.

Dersom kredittvurderingen ansees som ikke tilfredsstillende, bortfaller denne avtale. Det åpnes da for at Kjøper kan betale et avtalt beløp på forskudd; før installasjon.

Kunde kan velge mellom nedbetaling over 36 eller 60 måneder. Tilleggskostnad ved nedbetaling – se spesifikasjon på nettside.

Overstiger den totale kjøpesummen 20% av 1 G, vil Kraftriket måtte kreve inn 35% av totalbeløpet på første faktura. Restbeløp blir nedbetalt over avtalt antall måneder.

Finansieringsavtale forutsetter at Kjøperen er strømkunde hos Kraftriket hele nedbetalingstiden. Ved opphør av dette kundeforholdet, uansett grunn, plikter Kjøperen seg til å kjøpe ut Laderen til restverdi satt av Selger. Dette gjelder også dersom kjøper selger sin bolig der Laderen er montert.

Laderen forblir Selgers eiendom inntil alle avdrag er betalt i tide. Kjøper kan ikke selge eller gi bort Laderen til andre. Om det avholdes utlegg hos Kjøper, skal namsmyndigheten opplyses om ovennevnte. Om utlegg likevel tas i Laderen, skal Kjøper straks varsle Selger om dette. Det samme gjelder om Kjøperen skulle gå konkurs.

Kraftriket leverer etter Energi Norges alminnelige kontraktsvilkår, Standard kraftleveringsavtale som er utarbeidet i samarbeid med Forbrukerombudet og Forbrukerrådet. Skifte av kraftleverandør må skje i samsvar med gjeldende forskrifter for måling av avregning av kraftomsetning. Bytte av kraftleverandør tar minimum 7 virkedager.

 

Bruk

Kjøper plikter å utføre vedlikehold som beskrevet i brukermanualen. Ved eventuelle feil eller problemer med Laderen, har Kjøperen rett og plikt til å ta kontakt med Selger uten ugrunnet opphold. Kjøperen er ansvarlig for utgifter til arbeid som ikke er å anse som en mangel eller som ikke dekkes av leverandørens garanti. Ved utskifting av utstyr gjelder denne avtale også for det nye Laderen.

Kjøperen skal ha Laderen plassert på egnet sted og bruke den på vanlig forsiktig og forsvarlig måte. Selger kan kreve at Kjøperen merker Laderen etter nærmere anvisning. Kjøperen har risikoen for Laderen og er ansvarlig for eventuell skade eller tap. Håndbøker/manualer må oppbevares slik at disse kan konsulteres for at Kjøper skal kunne besørge nødvendig vedlikehold.

 

Levering

Ettersom installasjon er avtalt som en del av Selgers forpliktelser, jfr. pkt. B ovenfor, anses levering for å ha skjedd i det installasjonen er ferdig utført. Levering skal skje ved installasjon på oppgitte adresse.

 

Leveringstid

Levering utføres til avtalt tid mellom Kjøper og Selger. I den utstrekning levering ikke lar seg gjennomføre, som følge av forhold på både for Kjøpers og Selgers side, til avtalt tid, utsettes leveringstiden og ny tid for levering må avtales mellom partene. Begge parter plikter i så fall å bidra til at levering kan gjennomføres så snart som mulig.

 

Angrerett

Salg utenfor fast utsalgssted, messe, stand osv. gir Kjøper 14 dagers ubetinget angrerett.  Fristen løper fra det tidspunktet de opplysningene som kreves med hjemmel i angrerettloven kapittel 3 er mottatt på foreskreven måte, dvs inngåelse av kjøpskontrakt. Et eget skjema skal fylles ut når angreretten gjelder. Skjemaet er levert med kontraktens dokumenter. Dersom kontrakten er inngått på fast utsalgssted, dvs. våre besøksadresser Hvervenmoveien 33 (Hønefoss) eller Spikarmoen 16 (Fagernes), Øvre Nedmarken (Vikersund) har ikke Kjøper 14 dagers angrerett.

Ønsker Kunden å benytte seg av sin angrerett, fylles vedlagte skjema ut og returneres selger.

Dersom Kjøper benytter sin angrerett innen 14 dager etter inngått avtale, kanselleres denne Avtale. Dersom Kjøper benytter seg av sin angrerett innen 14 dager etter installasjon og mottatt lader, er kjøper forpliktet til å betale for selve installasjonen, pluss kostnader knyttet til avinstallasjon, totalt kr 8400,- pluss eventuelle tillegg ut over grunninstallasjon, nærmere angitt under punkt 1 og 2. Bruk av angrerett forutsetter også at varen ikke er blitt tatt i bruk av Kjøper. Kjøper kan ikke under noen omstendighet demontere produktet selv.

Selger avinstallerer produktet, normalt innen 14 dager, avhengig av ledig kapasitet hos Selger.

 

Garanti og reklamasjon

Produktet selges med 5 års garanti.

Ved feil eller mangler skal Kjøper melde dette uten ugrunnet opphold til Selger. Selger skal da avhjelpe mangelen innen rimelig tid. Dersom Kjøper melder om mangel(er) som viser seg ikke å være en mangel, men f.eks. feil bruk, kan Selger kreve dekket kostnader knyttet til feilsøk hos Kjøper.

 

Mislighold

Dersom Kjøper skulle misligholde sine betalingsforpliktelser i tilknytning til denne Avtale, vil Selger kunne kreve renter av gjenstående krav, etter forsinkelsesrenteloven. Dersom kravet fremdeles ikke betales, vil det sendes videre for inndrivelse via inkasso.

Selger kan også heve Avtalen som følge av misligholdt betaling, og dermed kreve produktet tilbakelevert. Selger vil da vurdere restverdi på produktet, og opprettholde differansen mellom kjøpesum og restverdi, fratrukket kostnad med avinstallasjon.

 

Konfliktløsning

Klager fremsettes alltid skriftlig, og saker forsøkes løst i minnelighet.

Dersom det ikke oppnås enighet, kan saken bringes inn for klagenemd/Forbrukerrådet, deretter Forbrukertvistutvalget, eller til sist Ringerike Tingrett.

 

Særskilte vilkår

Dersom ingen særskilte vilkår er oppgitt i kjøpekontrakt, er intet særskilt avtalt.

De ovennevnte bestemmelser sammen med de vedlagte salgs- og leveringsvilkår regulerer Selgers og Kjøpers rettigheter og forpliktelser. Kjøper bekrefter ved sin nedenstående underskrift å ha gjort seg kjent med og godtatt disse vilkår.