Generelle vilkår for avtaler inngått med næringskunder

1. Generelt

1.1 Partene og avtaleforholdet

Disse generelle avtalevilkårene gjelder for enhver avtale om kraftleveranse, prissikring og levering av andre produkter og tjenester inngått mellom Kraftriket AS, Hvervenmoveien 33, 3511 Hønefoss, org.nr. 975991512 («Selskapet«) og næringskunder («Kunden«), samlet omtalt som «Partene«.

Avtalen mellom Partene består av disse generelle avtalevilkårene og øvrige dokumenter inngått mellom Partene om kraftleveranse og levering av andre produkter og tjenester («Avtalen«). Ved motstrid skal spesielle vilkår avtalt i øvrige dokumenter mellom Partene gå foran disse generelle avtalevilkårene. Hvis Avtalen omfatter flere juridiske enheter på kundesiden, er disse solidarisk ansvarlige overfor Selskapet.

1.2 Oppstart av kraftleveranse

Kunden gir Selskapet rett og fullmakt til å innhente nødvendig informasjon og iverksette nødvendige tiltak for at Selskapet skal kunne levere sine tjenester i henhold til Avtalen. Fullmakten omfatter blant annet rett for Selskapet til å:

iverksette og melde inn leverandørbytte til Elhub,

innhente nødvendige opplysninger for å gjennomføre leverandørbytte,

melde ut- og innflytting til Elhub ved flytting,

innhente målerverdier fra Elhub,

etablere nyopprettede anlegg som meldes inn via Elhub (markedsprosess BRS-123) og

inngå avtale med nettselskapet på Kundens vegne.

Hvis Selskapet inngår avtale med nettselskapet på Kundens vegne, er det Kunden som er part i kontraktsforholdet med nettselskapet.

Dersom Kundens strømanlegg er profilavregnet, må Selskapet ha mottatt målerstand for å kunne starte strømleveransen. Målerstanden kan ikke være eldre enn tre måneder.

Hvis Kunden melder målere inn til nettselskapet og Selskapet er Kundens eneste kraftleverandør, vil måleren automatisk bli etablert hos Selskapet med Selskapet som kraftleverandør og underlagt de samme vilkår som i Avtalen.

1.3 Opplysningsplikt

Kunden er ansvarlig for å melde fra til Selskapet om eventuelle endringer som måtte finne sted fra kontraktsinngåelse og frem til oppstart av strømleveransen. For øvrig skal Kunden gi opplysninger til Selskapet for at Selskapet skal kunne utføre sine rettigheter og forpliktelser etter Avtalen. Hvis opplysningene endres, skal Kunden opplyse Selskapet om det. Kunden bærer risikoen for at opplysninger eventuelt er feil eller mangelfulle.

Selskapet er ikke ansvarlig for feil som skyldes at Kunden har gitt Selskapet ufullstendige eller uriktige opplysninger.

1.4 Fremsettelse av endring eller oppsigelse

Forespørsel om endring eller oppsigelse av Avtalen må være fremsatt av en med signaturrett hos Kunden for å være virksom. En fullmakt er ikke tilstrekkelig. Ved endring eller opphør av deler av Avtalen, for eksempel ved opphør av kraftleveranse, vil øvrige avtalevilkår bestå.

1.5 Kredittvurdering og sikkerhetsstillelse

Kunden aksepterer at Selskapet kan innhente kredittvurderinger av Kunden. Selskapet kan etter eget fritt skjønn, på ethvert tidspunkt av avtaleforholdet, kreve at Kunden stiller tilfredsstillende sikkerhet. Sikkerhetens art og omfang bestemmes av Selskapet etter Selskapets eget skjønn. Hvis Kunden ikke etterkommer Selskapets krav på sikkerhet, kan Selskapet på fritt grunnlag avvise Kundens bestilling, si opp hele eller deler av Avtalen eller lignende.

Kunden skal stille avtalte midler og sikkerhetstillelse til Selskapets disposisjon innen fristen Selskapet fastsetter.

1.6 Konfidensialitet

Avtalen og ethvert forhold knyttet til den behandles konfidensielt av Partene og er underlagt taushetsplikt. Avtalen og ethvert forhold knyttet til den kan kun videreformidles til en tredjepart dersom

  1. både Selskapet og Kunden samtykker,
  2. det foreligger hjemmel i lov eller forskrift
  3. som ledd i betalingsinnkreving, eller
  4. det gjøres som ledd i et potensielt oppkjøp, fusjon, omstrukturering eller lignende.

Avtalen og ethvert forhold knyttet til den kan fritt formidles og distribueres internt i Partene eller et selskap i samme konsern som en av Partene.

1.7 Personvern

Personopplysninger som Partene mottar i forbindelse med Avtalen skal kun være data som er nødvendig for å utføre Partenes forpliktelser

under Avtalen. Partene opptrer som individuelle databehandlere og er ansvarlig som behandlingsansvarlig for de data Partene prosesserer hver for seg og er i den forbindelse ansvarlig for å sikre overholdelse av relevant personvernlovgivning for egen behandling. Partene er forpliktet til å inngå databehandleravtale, dersom en av Partene underveis i avtaleholdet prosesserer data på vegne av den andre Parten som databehandler. Side 2 av 3

2. Måling og avregning av fysisk kraftforbruk

2.1 Leveransen

Selskapet plikter å levere og Kunden plikter å betale for fysisk levering av elektrisk kraft til de betingelser som er avtalt. Selskapet svarer ikke for manglende leveranse som forårsakes av andre enn Selskapet, slik som for eksempel nettselskapet.

2.2 Avregning

Forbruk avregnes månedlig basert på målt forbruk. Selskapet benytter tilgjengelige målerverdier fra nettselskapet eller Elhub, samt den prisen som følger av Avtalen, ved avregning av Kundens kraftforbruk.

Dersom målerverdier fra nettselskapet eller Elhub ikke er gjort tilgjengelig for Selskapet til rett tid, vil Selskapet estimere Kundens kraftforbruk.

2.3 Feil ved måling eller avregning

Ved feil måling, avregning eller fakturering kan hver Part kreve korreksjonsoppgjør slik at feilen rettes opp. Korreksjonsoppgjør skjer ved første ordinære fakturering etter at feilen ble oppdaget. Ved korreksjoner, vil resultatet av eventuelle prissikringskontrakter for Kunden ikke påvirkes eller korrigeres.

Selskapet svarer ikke for feilfakturert nettleie. Feil avregning av nettleie er et forhold mellom nettselskapet og Kunden, og er Selskapet uvedkommende.

3. Generelt om pris og betalingsvilkår

3.1 Pris

Selskapets tjenester og ytelser leveres i henhold til avtalt produkt og pris.

3.2 Skatter, avgifter, gebyrer mv.

Avtalens priser er oppgitt eksklusive eventuelle tillegg, herunder skatter, avgifter, gebyrer og kostnader til blant annet myndigheter, tredjeparter og handelsplasser. Slike tillegg kan Selskapet viderefakturere til, og skal dekkes av, Kunden. Endringer i eksisterende eller nye tillegg vil gi tilsvarende endringer i Avtalens priser, uten nærmere forhåndsvarsel.

3.3 Oppgjør for prissikringsposisjoner

Oppgjør for eventuelle prissikringsposisjoner tilkommer Kunden i sin helhet, både positive og negative resultater.

3.4 Motregning

Selskapet kan løpende, og ved mislighold, motregne sitt tilgodehavende mot Kunden med ethvert mellomværende mellom Selskapet og Kunden, herunder eventuelt positivt oppgjør for prissikringsposisjoner. Denne retten gjelder også i tilfelle Kunden går konkurs, uavhengig av om boet velger å tre inn i Avtalen. Kravet på oppgjør for prissikringsposisjoner anses å ha oppstått ved inngåelse av avtale om prissikring.

Ved betaling til Selskapets innfordringspartner blir Kundens eventuelle overbetalinger vurdert mot, og eventuelt motregnet i, Kundens eventuelle utestående poster. Hvis Kunden ikke har utestående poster, blir betalingen overført til Selskapet og godskrevet Kundes konto.

3.5 Betalingsfrister

Faktura forfaller til betaling i henhold til Selskapets faktureringsrutiner. Selskapet kan etter eget skjønn kreve forskuddsbetaling fra Kunden.

3.6 Forsinkelsesrente

Hvis Kunden ikke innfrir krav innen forfall, påløper forsinkelsesrente etter forsinkelsesrenteloven fra forfallsdagen fastsatt i fakturaen og frem til betaling skjer. Betalingsutsettelse eller deling av faktura krever Selskapets samtykke, og vil medføre gebyr og forsinkelsesrente på utestående.

Inkasso skjer i samsvar med inkassoloven og kompensasjon for inndrivelseskostnader vil påløpe.

3.7 Gjennomfakturering av nettjenester

Kunden gir Selskapet fullmakt til å motta faktura fra nettselskapet for nettleie m.m. på sine vegne, slik at strøm og nettjenester kan faktureres til Kunden under ett. Ved betalingsmislighold aksepterer kunden at Selskapet har rett til å kreve inn kundens ubetalte nettleie som Selskapet eventuelt har forhåndsbetalt til nettselskapet. Ved gjennomfakturering består kontraktsforholdet mellom nettselskapet og Kunden uforandret.

Selskapet har rett til å motta eventuelle tilgodebeløp fra nettselskapet på Kundens vegne. Selskapet betaler tilgodebeløpet til Kunden ved neste avregning. Selskapet kan benytte tilgodebeløpet til å motregne i Kundens utestående, se punkt 3.3 over.

Avtale om e-postfaktura, annen elektronisk forsendelsesmåte eller avtale om direkte debiteringer (avtalegiro) kan videreføres med Selskapet som ny betalingsmottaker, og eventuell underretning i henhold til finansavtaleloven §§ 4-3 og 4-4 ivaretas av Selskapet. Gebyr for administrasjon av fakturering påløper etter de til enhver tids gjeldende satser.

4. Konsekvenser ved avtalebrudd

4.1 Stansing av levering på grunn av betalingsmislighold

Selskapet kan stanse levering av sine tjenester og ytelser dersom Kunden ikke betaler, eller Selskapet etter eget skjønn forventer at Kunden ikke vil betale, innen betalingsfristen.

Leveransen vil gjenopprettes når all gjeld, inkludert Selskapets utgifter ved stansing og gjenopptagelse, er betalt til Selskapet. Slike utgifter skal spesifiseres på fakturaen på en slik måte at det muliggjør kontroll for Kunden. Selskapet kan sette som vilkår for gjenopptagelse at Kunden stiller tilfredsstillende sikkerhet for betalingsforpliktelsen. Side 3 av 3

Ved eventuell gjenopptagelse av levering der tidligere positiv sikringsposisjon er motregnet Selskapet krav, kan ikke slike posisjoner reverseres. Eventuelle nye posisjoner må inngås til gjeldende prisnivåer.

4.3 Heving

En Part kan heve Avtalen hvis den andres mislighold er vesentlig.

Videre kan Selskapet umiddelbart heve hele eller deler av Avtalen hvis Kunden ikke betaler utestående eller stiller sikkerhet i henhold til punkt 1.5 over innen 14 dager etter at Selskapet har sendt Kunden en oppfordring om å betale utestående eller stille sikkerhet. Selskapet kan også umiddelbart heve Avtalen hvis Kunden bli insolvent, melder oppbud, inngår gjeldsforhandlinger, begjært konkurs eller lignende.

4.4 Erstatningsansvar

Selskapet er kun ansvarlig for Kundens direkte tap. Selskapets ansvar er oppad begrenset til Selskapets påslag på den delen av kravet for den angjeldende kontraktsperioden som misligholdt knytter seg til, eller eventuelt fastprisen på den delen av kravet for den angjeldende kontraktsperiode som misligholdet knytter seg til.

4.5 Skadesløsholdelse

Kunden skal holde Selskapet skadesløs for enhver kostnad eller tap Selskapet påføres som følge av Kundens mislighold.

Kunden skal holde Selskapet skadesløs for enhver kostnad eller tap Selskapet påføres ved at Kunden eventuelt ikke har rett til å si opp avtale med andre kontraktsparter.

4.6 Annullering og endringer

Ved heving eller annullering av kraftleveranse eller produktbytter tilbake i tid vil resultatet av eventuelle prissikringskontrakter ikke korrigeres. Dette med bakgrunn i at Kunden eier de prissikringsposisjoner som Selskapet har tatt på vegne av Kunden.

5. Overdragelse

Selskapet kan fritt overdra Avtalen. Kunden kan bare overdra Avtalen med Selskapets forhåndssamtykke.

6. Valutahåndtering og veksling

Handel i terminmarkedet foregår i Euro og NOK. All fysisk leveranse faktureres i NOK med mindre annet er avtalt. Ved konvertering benyttes vekslingsraten hos Selskapets bankforbindelse.

7. Endringer

Selskapet kan fritt endre Avtalens vilkår, herunder endre leveringsbetingelser og priser, uten Kundens forhåndssamtykke. Endringer trer i kraft to uker etter at Selskapet har varslet Kunden om endringen. Endringsvarsel kan gis i Min Bedrift eller på annen egnet måte, slik som f.eks. per e-post. Kunden skal følge med på eventuelle endringer som kunngjøres.

Avtalte priser justeres den 1. januar hvert år i henhold til endringer i konsumprisindeksen siste 12 måneder, uten nærmere varsel. Basisåret er den 1. januar i året Avtalen ble inngått.

8. Lovvalg og verneting

Avtalen er underlagt norsk rett og Selskapets alminnelige verneting.

Sist oppdatert: [03.06.24]