Eieforhold

El-sykkel forblir Selgers eiendom inntil alle avdrag er betalt i tide. Kjøper må verken selge eller leie ut el-sykkel i avtaleperioden. Om det avholdes utlegg hos Kjøper, skal namsmyndigheten opplyses om ovennevnte. Om utlegg likevel tas i el-sykkel, skal Kjøper straks varsle Selger om dette. Det samme gjelder om Kjøperen skulle gå konkurs.

Vedlikehold

Kjøper plikter å utføre vedlikehold som beskrevet i brukermanualen. Ved eventuelle feil eller problemer med el-sykkel, har Kjøperen rett og plikt til å ta kontakt med Leverandøren sin samarbeidspartner på vedlikehold og service – MX Sport Kremmertorvet – så snart som mulig. Kjøperen er ansvarlig for utgifter til arbeid som ikke er å anse som en mangel eller som ikke dekkes av leverandørens garanti.

Ansvarsforhold

Kjøperen skal ha el-sykkel plassert på egnet sted og bruke den forsiktig og på en forsvarlig måte, og til enhver tid benytte godkjent lås når den ikke er i bruk/parkert. Selger krever at el-sykkel registreres i Falkens sykkelregister. Kjøperen har risikoen for el-sykkel og er ansvarlig for eventuell skade eller tap. Kjøper må også forsikre el-sykkel gjennom eget forsikringsselskap og dekke kostnader ifm dette. El-sykkel må holdes i original stand og ytelse ift rekkevidde og hastighet må ikke endres. Håndbøker/manualer må oppbevares slik at disse kan konsulteres for at Kjøper skal kunne besørge nødvendig vedlikehold.

Finansieringsavtale

Det forutsettes at Kjøperen er strømkunde hos Ringeriks-Kraft. Ved opphør av dette kundeforholdet, uansett grunn, plikter Kjøperen seg til å kjøpe ut el-sykkel til restverdi satt av Selger. Ettersom Selger ikke har beregnet et etableringsgebyr vil en Kjøper som avbryter kundeforholdet bli belastet med et avbruddsgebyr på kr. 690,-.

Mislighold

Hvis Kjøper skulle misligholde sin strømleveringsavtale eller denne Avtalen med Selger, vedtar Kjøperen tilbakelevering uten søksmål. Ved slik tilbakelevering skal el-sykkel være i samme stand som ved Avtalens start, dog hensyntatt alminnelig og normal slitasje. Håndbøker/manualer skal også tilbakeleveres samtidig.

Prisendring

Kjøperen aksepterer at strømregningen i avtaleperioden kan bli økt med et beløp tilsvarende renter og avdrag og administrasjonsgebyr. Nedbetalingsplan vil være en del av denne kontrakt

Utlevering av sykkel

El-sykkel utleveres hos MX Sport Kremmertorvet. Normal leveringstid er 14 dager etter avtaleinngåelse ved bestilling etter 1.april 2017.

Serviceavtale

Vi kan via vår el-sykkel leverandør også tilby en avtale om periodisk forebyggende vedlikehold. Dette bestilles via bestillingsskjema.

  • 5 års nedbetalingsavtale (60 mnd.) Pris kr 2.500,-
  • 3 års nedbetalingsavtale (36 mnd.) Pris kr 1.500,-

Serviceavtale inkluderes ikke i leieavtalen og betales i sin helhet til MX-Sport Kremmertorvet ved utlevering.

Inkludert i serviceavtale er årlig oppdatering av driftssystem. Serviceavtale dekker også en årlig service hvor sykkelens funksjoner blir sjekket. Smøring av vaiere og justering av girsystem inkluderes også i avtalen.

Slitedeler og annet som må byttes som følge av aldring er ikke inkludert i avtalen.

Angrerett

Du har 14 dagers ubetinget angrerett.  Fristen løper fra det tidspunktet de opplysningene som kreves med hjemmel i angrerettloven kapittel 3 er mottatt på foreskreven måte, dvs inngåelse av kjøpskontrakt. Et eget skjema skal fylles ut når angreretten gjelder. Skjemaet er levert med kontraktens dokumenter. Dersom kontrakten er inngått på fast utsalgssted, dvs vår besøksadresse, har ikke kjøper 14 dagers angrerett.

Angreskjema

Chat med oss