GDPR i Modum og Sigdal

I forbindelse med at Midtkraft Strøm har blitt en del av Kraftriket, vil strømkunder i dette området bli oppringt av oss i den nærmeste tiden.

Som de aller fleste har fått med seg har det kommet en ny personvernlov – GDPR. Personvernloven krever at du som kunde må samtykke til at vi kan sende deg informasjon. Vi må selvsagt sørge for at den nye personvernloven er håndhevet, også i Modum og Sigdal.

Vi ringer derfor til våre strømkunder i Modum og Sigdal for å be om kunden sitt samtykke til at vi kan kontakte dem med relevant informasjon til deres kundeforhold hos oss.

På den måten kan vi i fremtiden være tilstede for våre kunder på best mulig måte, og ha mulighet til å informere om nye produkter og tjenester du som strømkunde kan være tjent med.

Kraftrikets personvernpolicy kan du lese mer om ved å klikke her

 


Kraftriket blir større

Vi er glade og stolte over at Midtkraft Strøm ble en del av Kraftriket fra 01.01.2019. Kraftriket vil lokalt i dette området få navnet Kraftriket Modum og Sigdal.

Bortsett fra ny logo og profil vil ikke kundene til Midtkraft Strøm merke noe særlig endringer. Konseptet til Kraftriket er å være den lokale strømleverandøren, og vi er så heldige å få med tre dyktige kolleger fra Midtkraft Strøm inn i Kraftriket. Disse har kontoradresse på Øvre Nedmarken i Vikersund som før.

Vårt hovedfokus er å ta vare på de lokale kundene, være tilstede og gi tilbake til lokalsamfunnet i form av sponsing og støtte. Vi skal også sørge for at lokale arbeidsplasser opprettholdes. 

Da ValdresEnergi og Ringerikskraft startet denne reisen sammen for snart to år siden, var målet å fortsatt være den ledende lokale strømleverandøren, men samtidig ekspandere nasjonalt for å ta opp kampen i et hardt konkurranseutsatt marked. Konseptet er utviklet for å knytte til seg samarbeidspartnere i form av andre strømselskaper og på denne måten vokse mot ambisjonen på minst 100.000 strømkunder over hele landet.

Med endrede rammebetingelser, tøffere konkurranse og ny lovgivning, er det ikke lenger nok å selge kun strøm. Vi må evne å utnytte mulighetene som ligger i den teknologiske utviklingen. Sammen med våre nye kolleger, søsterselskap og morselskap jobber vi med utvikling av nye produkter og tjenester som skal være med å gjøre oss til en betydelig aktør i det norske markedet.

Vi skal ta vare på alt det positive som ligger i det å være en lokal strømleverandør, med nærhet til kundene og lokalmiljøet. Vi skal passe godt på integriteten vår og vi skal fortsette å lytte til kundene våre. Vi skal utvikle relevante og attraktive produkter, og vi skal bli best på kundebehandling.

 

Foto: Fotograf Christine Stokkebryn av alle ansatte i Kraftriket på toppen av Vikersundbakken.


Pristrend forventes å fortsette i 2019

2018 var værmessig et begivenhetsrikt år. Allerede i februar bidro stratosfæriske værsystemer til et stabilt langvarig høytrykk over Norden med påfølgende kjølige temperaturer og tørt, vindfattig vær. Høytrykket vedvarte gjennom hele våren og sommeren med lite nedbør, mens temperaturen gjennom våren gikk til å bli mye høyere enn normalt. Sommeren 2018 ble «en av de fineste somrene i manns minne», og juli tangerte historiske rekorder for tørt vær samtidig som temperaturen var flere grader over normalt for måneden. August, september og oktober var de eneste månedene med nedbør over normalen hvor september var en av de våteste noensinne i Norge, og den våteste på 35 år i Norden! Men mot slutten av året gikk været igjen tørrere enn normalt. Totalt for 2018 fikk Norden 87% av normalnedbør, gjennomsnittstemperaturen var 1 grad over normal mens vindkraftproduksjonen var på 87% av det normale.

Værutviklingen bidro til å svekke den hydrologiske balansen i Norden som omfatter magasinfylling, snø i fjellene og grunnvannsnivåer. Som en følge av dette ble nordiske vannkraftprodusenter mer forsiktige med nedtapping av magasiner, og derfor økte prisen på magasinvannsproduksjon.

Øvrige internasjonale energimarkeder bidro i tillegg til været også til å løfte de nordiske prisene på strøm.  I løpet av 2018 steg prisen på kull med ca. 32%, gassprisen med ca. 29% og på CO2-kvoteprisen med ca. 300%!! Kullkraft og gasskraft har altså blitt dyrere både på grunn av råvaren brukt i produksjonen, samt fordi CO2 kvotene produsentene må kjøpe i «miljøskatt» også har blitt svært mye dyrere i løpet av året. Dette har bidratt til å løfte europeiske kraftpriser. Når hydrologisk balanse i Norden er svekket, blir også vi ekstra påvirket av prisene i Europa.

Norske og svenske strømkunder må kjøpe inn elsertifikater som skal bidra til økt utbygging av fornybar energi tilsvarende en viss andel av forbruket sitt. Denne andelen settes av myndighetene og regningen for elsertifikater kommer på strømregningen. Værutviklingen har bidratt til en stor prisøkning på elsertifikater gjennom året, men elsertifikater utgjør fortsatt en forholdsvis liten andel av den totale strømregningen.

Gjennomsnittsprisen for strøm i Norden i 2018 endte opp med å bli nær 50% høyere enn prisen 2017, og ble den høyeste årsprisen vi har observert siden 2011. Vinteren og våren 2019 ligger an til å få priser som er høyere enn det vi har observert de siste årene. Ofte ser vi at været på denne årstiden etablerer seg i form av mer langvarige trender som gjerne enten er våte og milde, eller kalde og tørre (slik som 2018). Vi har per nå ingen klare holdepunkter for å spå en tydelig værtrend for kommende vinter, men en eventuell langvarig værtrend vil ha stor betydning for strømprisen.

Markedskommentaren er utarbeidet av vår kraftforvalter Markedskraft.


Stigende priser på strøm for hele Norden

Magasinfyllingen i Norden varierer for tiden mye fra region til region. I store deler av Sør-Norge er magasinfyllingen bedre enn normalt, mens i Nord-Norge og Nord-Sverige er magasinfyllingen litt under normale nivåer. Den viktigste forklaringen på dette er at de store nedbørsmengdene tidligere i høst primært traff Vest- og Sør-Norge. Strømprisene har derfor også variert ut fra de regionale forskjellene på magasinfylling. Sør-Norge har i høst hatt lavere priser enn resten av Norden, men i november har prisen steget i Sør-Norge og er nå på omtrent på samme nivå som resten av landet og Sverige. De høyeste strømprisene i Norden i november hadde Danmark. Strømprisene har jevnt over steget over hele Norden i november.

Grunnen til prisstigningen handler som vanlig blant annet om værutviklingen. November var en tørr måned med 38% mindre nedbør som er nyttbar i kraftproduksjon enn normalt, dette har bidratt å svekke magasinfyllingen og ytterligere forringe snømagasinene i Norden. Andre faktorer som bidro til å løfte nordiske strømpriser var utfall av en svensk kjernekraftreaktor i hele november, samt i gjennomsnitt 18% mindre vind enn normalt gjennom måneden. I motsetning så vi at trenden med høyere temperaturer enn normalt som har vedvart i nærmest hele 2018, også holdt i november med en gjennomsnittstemperatur som var 1,9 grader over normalt. Dette bidro til at strømforbruket i Norden var 5% lavere enn normalt.

Det europeiske kraftmarkedet har vært urolig i høst, og dette har farget sentral-europeiske priser i november også. Det er spesielt en krevende forsyningssituasjon i Belgia som bidrar til at mye av kraftflyten i Europa går dit og dermed strammer til kraftbalansen landene imellom. Vannstanden i de store europeiske elvene er også lav for tiden, faktisk så lav at mange av fraktbåtene som leverer kull til kullkraftverkene langs Rhinen ikke får levert tilstrekkelig kull. Dette resulterer i mindre kraftproduksjon enn det de fundamentale forholdene skulle tilsi. Det hjelper heller ikke at november har vært ganske vindfattig med 17% mindre enn normalt i vindkraftdominerte Tyskland.

Kullprisene steg i november men falt bratt sammen med oljeprisen i månedsskiftet november-desember. Fortsatt er kullprisen høy i et 5 års perspektiv, og det samme gjelder CO2 prisen som sammen med kullprisen danner kullkraftpris. Marginalkostnaden for å produsere strøm med kull er altså høyere enn på lenge, og dette påvirker strømprisene. Særlig når man opplever forsyningsproblemer i Europa og tørt og vindfattig vær i Norden og Europa for øvrig.

Vår forventning er stigende priser på strøm for hele Norden frem mot jul og gjennom vinteren 2019. Prognosen er forutsatt noenlunde normal værutvikling.

Markedskommentaren er utarbeidet av vår kraftforvalter Markedskraft.


Unngå rekkeviddetap om vinteren

Med fallende temperaturer over store deler av landet, er råd om optimal bruk av elbilen vinterstid relevant. I følge Norsk elbilforening kan du unngå betydelig rekkeviddetap om vinteren ved hjelp av små grep. Optimal lading gir mye bedre rekkevidde og mer komfort. Og du sparer tid og penger.

Det er ikke slik at du må miste 50 prosent rekkevidde uansett når det blir kaldt. Og vinteren handler ikke bare om batteriet: vinteren medfører høyere motstand fra det meste – fra vær og føre til kalde hjullager. Det gjelder uansett hva slags drivstoff bilen bruker.

Under finner du enkle svar på fem typiske spørsmål.

Husk også at hvis du ikke skal kjøre elbilen, er det ingen vits i å lade batteriet til 100 prosent – uansett årstid. Batteriet trives best mellom 20 og 80 prosent hvis bilen bare skal stå parkert. Dette vil øke batteriets levetid.

1. Hva skjer med elbilbatterier når det blir skikkelig kaldt?

Tommelfingerregelen er at en fulladet batteripakke kan få redusert kapasiteten med 50 prosent i 20 minusgrader dersom bilen har stått frakoblet.

De elektrokjemiske reaksjonene i batteriet går tregere, og den interne motstanden øker med fallende temperatur. Det gjør at batteriet kan levere mindre energi, men det betyr ikke at det lagrer mindre energi. Energien er ikke borte, den er bare (midlertidig) utilgjengelig. Når batteriet når optimal arbeidstemperatur, rundt 30 grader, blir strømmen tilgjengelig igjen.

I motsetning til for eksempel mobiltelefoner og bærbare pc-er, er elbiler utstyrt med batteristyring, såkalt BMS (eller battery management system på engelsk). Dette beskytter batteriet mot ekstra slitasje, og hindrer blant annet elbilen å regenerere strøm inntil temperaturen i batteripakken er høy nok.

2. Når er det lurest å besøke hurtigladestasjonen i kaldt vær?

Når elbilen har stått over natta i 20 minus, kan det fort ta 1,5-2 timer (via en hurtiglader) å nå 80 prosent på en typisk elbil (som i sommerhalvåret tar cirka en halv time). Årsaken er at batteriet først må varmes opp før lading kan starte. Oppvarmingen tar gjerne en halvtime før batteriet er klart til å fylles med ny rekkevidde. På helgetur kan det derfor være smart å hurtiglade på siste stopp før hytta, mens batteriet er driftstemperert (varmt). Altså: Ikke vent til neste dag når batteripakken igjen er kald

Legg gjerne også inn et kjapt og effektivt ladestopp mer enn planlagt hvis du er i tvil om strømmen rekker hele veien. Det viktigste hensynet er altså å spare tid og penger, i tillegg til at mange og lange ladeøkter som følge av kaldt batteri skaper unødig kø på hurtigladestasjonene.

Dette punktet kan man naturligvis se bort fra dersom man har lademulighet på hytta eller stedet man oppholder seg. Da kan man uansett lade sakte og rolig på natta. Se våre hjemmeladere her

3. Hvor mye av sommerrekkevidden kan jeg beholde?

Stadig flere moderne elbiler har aktiv varming av batteripakken (slike systemer kjøler også batteriet om sommeren). Dette varmer opp batteriet gradvis når elbilen er koblet til nettet. Hvis du tenker gjennom kjøringen din og hvordan det er smart å lade (forvarming av batteri og kupé før avreise), kan du redusere rekkeviddetapet vinterstid fra ned mot 50 prosent (ved 20 minusgrader), til 15-20 prosent. Dette betyr at lading bør fullføres rett før du skal ut på kjøretur.

Ha en avbalansert kjørestil, hold god oversikt over trafikken og la elbilen regenerere bremseenergi i stedet for å bruke fysisk brems. Det er til god hjelp når vinteren kommer med økt rullemotstand fra våt veibane, slaps og snø. Dette gjelder uansett hva slags drivstoff bilen bruker, men blir naturligvis særlig merkbart på en elbil med begrenset rekkevidde. Kaldt luft er dessuten hardere enn varm, slik at bilen må bruke mer energi på å forflytte seg i den.

4. Hva er den største energityven om vinteren?

Varmeapparatet er viktigst. Hver økt varmegrad i kupeen spiser rekkevidde. Rattvarme, setevarme og radio bruker derimot svært lite strøm. Hvis du bruker ratt- og setevarme kan du gjerne gå en grad eller to ned på kupevarmen – og spare strøm. I moderne elbiler må man kunne forlange et normalt komfortnivå. Men det er smart å være bevisst på at bilen ikke trenger å spille rollen som finsk sauna.

Flere moderne elbiler har dessuten mulighet til å varme opp bare området rundt fører, ikke hele kupeen. Det betyr naturligvis spart energi. En rekke moderne elbilmodeller er også utstyrt med varmepumpe, som utnytter energien til oppvarming langt mer effektivt. En varmepumpe gir, litt forenklet, normalt 1/3-1/4 av normal energibruk til oppvarming.

5. Hvor mye sparer man ved å bruke Eco-kjøreprogrammet?

Normalt rundt 10 prosent. Kjøreprogrammet hjelper deg å spare, og det mest merkbare er at du får «et egg på pedalen». Litt forenklet betyr det at bilen holder deg igjen, slik at du ikke får gi full gass. I tillegg justeres kupétemperaturen ned noen hakk, ved at mindre strøm går til oppvarming. Bruk av Eco-kjøreprogrammet er først og fremst et «støttehjul» for ferske elbilister.

 

Saken er hentet fra Norsk elbilforening


Julekalender 2018

Adventstiden nærmer seg med alt som hører til. – Glede, forventninger, julebord, innkjøp av ymse slag, stress, lilla lys og adventsstjerner. Og julekalender.

Vi i Kraftriket har selvsagt laget julekalender til våre kjære kunder i år også.

Som kunde i Kraftriket har du en unik mulighet til å vinne gratis strøm og flotte gaver hver eneste dag fra 1. desember til og med julaften.

For å delta i julekalenderen må du laste ned vår app – Smartliv. Ved å laste ned appen kan du i tillegg følge med på ditt forbruk, sjekke dine fakturaer, få nyttige sparetips med mye mer.

Last ned Smartliv app her:

Appstore knapp  Google play knapp

For å logge inn i appen bruker du samme innlogging som på «Min Side». Julekalender 2018 vil være tilgjengelig i appen fra 1. desember.

Vi i Kraftriket ønsker dere alle en fin adventstid.

 


Midtkraft Strøm satser på Kraftriket

For snart to år siden fusjonerte Ringerikskraft og ValdresEnergi strømsalgsvirksomhetene sine, og dannet det nasjonale strømselskapet Kraftriket. Nå ønsker Midtkraft å bli med på satsingen, slik at strømsalgsvirksomheten deres blir en del av Kraftriket.

Da ValdresEnergi og Ringerikskraft startet denne reisen sammen var målet å fortsatt være den ledende lokale strømleverandøren, som er tilstede og gir tilbake til nærmiljøet, men samtidig ekspandere nasjonalt for å ta opp kampen i et hardt konkurranseutsatt marked. Konseptet er utviklet for å knytte til seg samarbeidspartnere i form av andre strømselskaper og på den måten vokse mot ambisjonen på minst 100.000 strømkunder over hele landet.

Vi er meget fornøyd med å nærme oss en endelig avtale med Midtkraft. Dette blir den første av forhåpentligvis mange partnere som tror på og tar del i satsingen, forteller styreleder i Kraftriket Ole Sunnset. Administrerende direktør i Midtkraft, John-Arne Haugerud ser lyst på avtalen, og har stor tro på at dette er riktig vei å gå for selskapet. — Dette vil være positiv både for oss og kundene våre. I dagens marked blir det vanskeligere og vanskeligere for de mindre strømselskapene å konkurrere. Vi ønsker fortsatt å være lokale, være tilgjengelig for kundene våre og bidra i lokalsamfunnet som før. Derfor passer konseptet til Kraftriket oss meget godt, der vi samarbeider for å ta markedsandeler nasjonalt samtidig som vi kan fortsette å satse lokalt. De fire ansatte som berøres vil fortsatt ha arbeidsplassene sine på Nedmarken, sier Haugerud.

Midtkraft Strøm har i dag 10.000 strømkunder. Når disse strømkundene blir en del av Kraftriket vil det totale antallet strømkunder være 38.000. Kraftriket har i dag kontorer i Hønefoss og Fagernes, med totalt 14 ansatte, og vil nå få et nytt kontor i Vikersund.

Det langsiktige målet vårt er fortsatt minst 100.000 strømkunder fordelt over hele Norge, og vi vil fortsette å jobbe målrettet for å tilby kundene smarte strømprodukter og for å trekke til oss relevante partnere. Å få på plass en avtale med Midtkraft er en viktig milepæl på vei mot målene våre, sier Sunnset.

 

Foto: Scanout.com


Fallende strømpriser i høst

Uvanlig utvikling for systempris
Systemprisen for strøm i Norden har de siste månedene hatt en litt uvanlig utvikling. Månedlig gjennomsnittspris har falt hver måned siden juli, og oktoberprisen for strøm er 20 prosent lavere enn juliprisen! Gjennomsnittstemperaturen i oktober var 11 grader kaldere enn i juli, mens det totale nordiske strømforbruket var 26 prosent høyere i oktober sammenlignet med juli. En slik etterspørselsøkning etter strøm burde jo tilsi økte strømpriser, og vanligvis er det også tilfellet.

Forklaringen på den uvanlige prisutviklingen denne høsten kan forklares med betydelig mer nedbør enn normalt. Dette har gitt en kraftig forbedring av magasinfyllingen i Norden, og spesielt i Sør-Norge hvor magasinfyllingen nå er svært god. Faktisk har det kommet så mye nedbør at det har vært høstflom flere steder i Sør-Norge. Resultatet av dette er at produksjonsviljen til vannkraftprodusentene har økt og deres pris for å produsere vannkraft har derfor falt gjennom hele perioden.

Månedlig gjennomsnittstemperatur har også vært høyere enn normalt i hele sommer og utover høstmånedene, dette har gitt et lavere strømforbruk og har også bidratt til svak prisutvikling. Vi forventer dog en vesentlig forbruksøkning de neste 4-5 ukene som følge av stadig kaldere vær, dette vil påvirke kraftbalansen i Norge og Norden betydelig.

Magasinfylling dårligere enn normalt
Totalt sett for Norden er fortsatt summen av magasinfylling og snømagasiner noe dårligere enn normalt. De fleste norske og svenske vannmagasiner ligger i høyden, gjerne fra ca. 500 m.o.h og høyere. Nedbøren som faller i denne høyden nå faller gjerne som snø, og vi kan derfor ikke forvente noe særlig mer tilsig til nordiske vannmagasiner før til våren. Temperaturutvikling vil være svært viktig fremover i forhold til forbruksutvikling og eventuelle uventete tilsig til vannmagasiner.

Vår forventning for vinteren er månedlig stigende strømpriser til og med ut vinteren 2019. Dette under forutsetning av normalt nordisk vintervær. En tørr og kald eller våt og mild vinter vil gi svært store avvik på strømprisen i forhold til ved normalt vær. Som alltid er det derfor spenning knyttet til værutviklingen når vi skal vurdere strømprisen i Norden.


Hjemmelading for nybegynnere

Her finner du det helt grunnleggende for deg som vurderer elbil og vil lade hjemmefra.

Det er i hovedsak to måter å lade elbilen på i egen bolig: hjemmeladestasjon eller lading via vanlig stikkontakt. Hvordan dette bør foregå, vil vi enkelt forklare her:

Lade med hjemmeladestasjon

Med en hjemmeladestasjon vil du kunne lade både sikrere og raskere enn ved bruk av en ordinær stikkontakt. Du slipper også ta spesielle forholdsregler i hverdagen, slik du må ved lading fra vanlig stikkontakt. I tillegg kan installasjon av en hjemmelader øke verdien på boligen din. Samtidig ser vi at markedet for elbillading er i stor utvikling og det kommer stadig smartere ladeløsninger.

Her kan du lese mer om hvorfor det er lurt å gå for en skikkelig ladestasjon hjemme, men dette er hovedpunktene:

• Enklere lading
• Sikrere lading
• Raskere lading
• Investering i egen bolig

Lade med vanlig stikkontakt

Det er fortsatt mange som lader hjemme ved bruk av vanlig stikkontakt. Om du bruker stikkontakt til lading av elbilen eller hybridbilen din hjemme, er det noen retningslinjer du må følge:

• Egen kurs til elbilen
• Maks 10 A kurs
• Kursen må ha jordfeilbryter type B (slår av strømmen ved jordfeil)
• Trekk ut kabelen fra bilen før du tar ut støpselet fra stikkontakten, for å unngå at lysbue oppstår, når du har ladet ferdig

Monter en kurv eller en krok som kan brukes til oppheng av ladeboks og kabel når du lader, både for å avlaste vekten av ladekabelen (kontakten tåler ikke vekten) og for å unngå slitasje og skader på ladeutstyret.

Merk at retningslinjene for lading gjelder kun der du lader til daglig. Du kan altså «nødlade» hos svigermor eller hos en venn, selv om det ikke er lagt opp til dedikert elbillading.I slike tilfeller er det imidlertid viktig å følge med på kontakt og støpsel (i enden av kabel) under lading, for varmgang kan forekomme. Er det varmt her, må lading avbrytes. Alternativt kan strømstyrken justeres ned via «kladden» på ladekabelen (hvis mulig).

Kraftriket tilbyr komplette ladeløsninger til bolig, borettslag og bedrift. Se våre ladeløsninger ved å klikke her


PS: Det er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som håndhever regelverket for elektriske installasjoner. Her kan du lese deres veileder for elbillading og sikkerhet.

 

Saken er hentet fra Norsk Elbilforening


Spar strøm – bruk apparatene dine smartere

Hver for seg utgjør ikke apparater og hvitevarer så mye av energiforbruket ditt, men samlet gjør de det. Her får du tips til hvordan du bruker apparatene dine mest mulig effektivt.

En gradvis total utskifting i hele Norge av gamle apparater med de mest energismarte kan bety en årlig frigjøring av rundt 2,5 TWh strøm til andre formål. Det er omtrent like mye som et av våre største vannkraftverk produserer.

Se etter energimerket når du skal kjøpe nye apparater. Merket vurderer energiforbruket, der A er best og G er dårligst. Kategori A er delt inn i A+, A++ og A+++. Kategori A++ bruker generelt sett 55% mindre energi enn B.

Visste du at de fleste av apparatene dine i løpet av levetiden sin vil bruke mer energi på å stå i stand by- modus enn i faktisk bruk?

 

Vaskemaskin

Det er stor forskjell på en vaskemaskin med energimerke A+++ og en med energimerke A. Energimerkingen viser energibruk per vask, vaskeevne, sentrifugeringsevne, omdreiningstall ved sentrifugering, vaskemengde i kg og vannforbruk.

Bruk vaskemaskinen din effektivt:

 • Mange leser ikke instruksjonsboka for hvitevarene nøye nok. Gjør det. Der vil du ofte finne nyttige tips for energismart bruk.
 • Det meste av klesvask kan kjøres på 40 °C . Det er sjelden behov for 60 grader, som krever vesentlig mer energi. Svært mye kan også vaskes på 30 grader.
 • De fleste vaskemaskiner bruker like mye energi om de er fulle eller ikke. Fyll derfor vaske- og oppvaskmaskinen helt opp før bruk.
 • Både vaske- og oppvaskmaskiner har ofte egne energispareprogrammer. Hvis du ikke får fylt opp maskinen helt, er det spesielt energismart å trykke på ENØK-knappen.

 

Tørketrommel

Det er ikke alle som har bruk for tørketrommel, og det aller mest energismarte er å ikke ha en! For de av oss som av ulike grunne vasker mye klær, kan det likevel være nødvendig. Da bør du velge en A+++ tørketrommel med varmepumpeteknologi!

Bruk tørketrommelen din mer effektivt:

 • Bruk tørketrommelen din mindre.
 • Les instruksjonsboka! Her kan du finne nyttige tips for energismart bruk.
 • Ikke tørk klærne tørrere enn du må!

 

Oppvaskmaskin

Du trenger ikke ha dårlig samvittighet for å bruke oppvaskmaskinen din. Det er nemlig mer energismart å bruke oppvaskmaskinen enn vanlig håndoppvask.

Bruk oppvaskmaskinen mer effektivt:

 • Les instruksjonsboka! Her kan du finne nyttige tips for energismart bruk.
  Oppvaskmaskiner bruker like mye energi om de er fulle eller ikke.
 • Fyll opp oppvaskmaskinen før du setter den på.
 • Velg energismarte vaskeprogrammer med lavest mulig temperatur.

 

Kjøleskap og fryser

Hvitevarer blir stadig mer energieffektive. Forskjellen på gammelt og nytt er aller størst på kjøle- og fryseapparater og tørketromler.

Mer effektiv bruk av kjøleskap og fryser:

 • Les bruksanvisningen! Her kan du finne nyttige tips og triks for energismart bruk.
 • Kvaliteten på maten blir bedre og energibruken mindre om du tiner frosne varer i kjøleskapet. La også oppvarmet mat bli kald før du legger den i kjøleskapet.
 • Temperaturen på rommet og gulvet som kjøleskap og frysere er i har noe å si for strømbruken. Plassér kjøleapparatet på et kjølig sted i boligen hvis det er mulig, og ikke rett ved komfyren eller en annen varmekilde.
 • 3 – 5 grader er generelt en gunstig temperatur i kjøleskapet. I fryseren er 15 – 20 minusgrader en god, veiledende temperatur. Hold døren mest mulig lukket, og pass på at plastlistene rundt dørene er rene og hele.
 • Alle kjøleskap og frysere inneholder miljøfarlige stoffer. Apparater fra 1991 og senere kan leveres gratis til en forhandler, uten krav om nykjøp. Kjøleskap fra før 1991 kan bare leveres gratis til forhandler ved nykjøp. Alle kjøleskap og frysere kan leveres til kommunale mottak for EE-avfall. Finn ditt nærmeste mottak for EE-avfall på sortere.no.

 

TV, dekodere og konsoller

Det er ofte disse apparatene som alltid står i Stand by modus. I løpet av levetiden vil de generelt sett har bruk mer energi på å være stand by enn i faktisk bruk. De mest energismarte TV-ene har energimerket A+. Selv om vi stort sett er på jakt etter størst og tynnest mulig TV, er desverre regelen for TV-apparater at jo større skjerm, jo høyere forbruk.

Bruk apparatene dine mer effektivt:

 • Det aller viktigste tiltaket knyttet til denne typer apparater er å redusere stand by-forbruket. Da kan forskjellige former for brytere være nyttige hjelpemiddel.
 • Du kan f.eks bruke en energimåler for å få mer kontroll med energisvinnet fra TV-en. Denne plasseres enkelt mellom for eksempel TV og vegguttak.

 

Saken er hentet fra EnergiNorge